top of page

Provincie Oost-Vlaanderen forceert een grote reset van haar ruimte, maar haar burgers rebelleren

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft haar natuurbeleidsplan 2050 klaar, en verzamelt nu de eerste opmerkingen van burgers en lokale politici. De meeste reacties op het plan zijn negatief.


Burgemeester Joris Nachtergaele van Maarkedal is verontrust: "Voor Maarkedal hebben we de cijfers bekeken. Van de 2.400 woningen in de gemeente zouden er 1.381 moeten verdwijnen tegen 2050. Voor mij is dit het meest hallucinante, wereldvreemde document dat ik ooit in mijn handen heb gekregen. Volgens mij opgemaakt door een administratie die volledig los staat van de realiteit. " (VRT)


In Oost-Vlaanderen is er heel wat armoede, lerarentekort, woningnood, lange wachtlijsten voor jeugdzorg en psychologische ondersteuning, groeiend wantrouwen naar onze maatschappelijke instellingen, een failliete provinciehoofdstad, en ga zo maar verder. Beleidsuitdagingen zat.

Het ideale moment voor de Provincie Oost-Vlaanderen om op de proppen te komen met een beleidsplan boordevol Groen en Klimaat en Water?

Een beleidsplan dat wellicht door heel wat goedbedoelende ambtenaren is opgesteld, en dat zeker en vast heel wat merites kent. Lees zelf maar na. Want ook ik vind dat we onze groene ruimtes, waterlopen en duurzame landbouwinitiatieven moeten koesteren. Dat kunnen we onder meer door eerlijke prijzen te geven aan de boeren, zoveel mogelijk ruimte voor natuur te creëren, lokale economieën te ondersteunen, ruimte te geven aan klein ondernemerschap en aan lokale en individuele veerkracht, etc.


Maar ook ik steiger wanneer dit beleidsplan op termijn tienduizenden woningen in Oost-Vlaanderen 'manu militari' wil afbreken. Het is nog niet zeker dat dit zal gebeuren, maar het heeft er alvast alle schijn van. En vele Oostvlamingen worden wakker deze week.


We moeten mijns inziens sowieso de heersende klimaathysterie afremmen. In eerdere schrijfsels maakte ik al duidelijk dat ik niet bepaald een klimaatalarmist ben, en dat er onder het mom van 'klimaatbeleid' in onze Westerse wereld aan de lopende band een oorlog tegen de burgers en hun rechten en vrijheden wordt gevoerd, op een schaal die we nog nooit eerder zagen gebeuren. En waarbij het grootkapitaal keer op keer op keer wint qua inkomsten, macht en controle. 2020-2030 is de geplande scharnierperiode waarin, onder het mom van allerhande 'noodtoestanden' (te droog! te nat! te koud! te warm! teveel stikstof! teveel koolstof! ) een samenleving wordt gecreëerd waarin burgers zich steeds minder een eigen huis of vervoersmiddel kunnen permitteren, en waar kleine lokale ondernemers en boeren worden verdrukt omdat de grote spelers zogezegd 'klimaatvriendelijker, ecologischer en inclusiever' produceren. Er wordt meer en meer belast, wetten en regels worden steeds dwingender (verplichte warmtepompen, verplichte en soms onbetaalbare isolatienormen, lage emissie zones, uitfasering van niet-electrische auto's, verplichte slimme meters, ...) en de surveillance van de burger wordt grotesk.


Het Oostvlaamse beleidsplan vormt mijns inziens een uitgelezen kans voor de burger en haar lokale politieke vertegenwoordigers om a) de bezorgdheden rond groen en kwaliteit van water, bodem en lucht ernstig te nemen en tal van positieve maatregelen hierrond te ondersteunen en b) een duidelijk NEEN te formuleren aan een verdere afkalving van onze rechten, vrijheden en waardigheid.


We wéten dat onze overheden meer en meer gestroomlijnd worden naar Agenda 2030, en Net Zero toe, knotsgekke plannen, uitgetekend door een mondiale oligarchie, waar enkel Europa en de VS momenteel echt in meestappen, en wat hoogstwaarschijnlijk tot een drama in onze economie, welvaart en grondwettelijke vrijheden zal leiden. En wellicht ook tot enorm veel ecologische destructie (denk maar aan de ontginning voor al die electrische batterijen, de oneindige windmolenparken, maar ook het terugplooien naar het gebruik van steenkool na sluiting van zovele kerncentrales en verbod op Russisch gas, etc). Binnen die Nieuwe Wereldorde, onder meer gepropageerd door de VN, de grootbanken, de grootste bedrijven en het World Economic Forum, is volop sprake van verdere verstedelijking, van Smart Cities, en van het stelselmatig wegwerken van lokale dorpseconomieën onder het mom van Agenda 2030, Net Zero en 'Rewilding'. Rewilding is een droom van heel wat globalisten, die een groot deel van onze aardbol weer willen laten verwilderen. Op zich een heerlijk idee, zij het dat het behoorlijk botst met de wensen en belangen en cultuur van mensen die soms al duizenden jaren op bepaalde plekken wonen en werken, en daar weg moeten om plaats te maken voor gigantische safariparken waar de elite dan naar hartelust kan jagen en/of plaatjes maken, rondrijden in electrische jeeps, en in luxe-resorts kan vertoeven. Terwijl jan en fatima met de pet of sluier samengedreven worden in steden boordevol camera's, persoonlijke koolstofkredieten en sociaal-kredietsystemen. Het idee is fijn op zich, en de promofilmpjes zijn goed gemaakt, maar de concrete plannen zijn in vele gevallen hartstikke ontmenselijkend en ontwrichtend voor welvaart en welzijn van lokale bewoners.


Zo'n vaart zal het uiteindelijk wel niet lopen, vermoed ik, want dat willen de mensen helemaal niet, eenmaal ze wakker worden uit de hen aangesmeerde en gefantaseerde doodsangsten en schuldcomplexen, en net daarom lijkt het mij belangrijk om niet enkel met zijn allen verzet aan te tekenen in Oost-Vlaanderen tegen ambitieuze beleidsplannen die een perfecte neerslag zijn van bestaande globale Rewilding-plannen, maar tegelijkertijd in te zetten op een menselijk beleid, barstensvol aandacht voor ons leefmilieu. Waar vissen zwemmen, en kikkers kwaken, vogels broeden, en onze longen en zielen diep diep kunnen ademen. In volle waardigheid en verbinding met mens, dier en planten om ons heen. Onze levensplek opeisend, in alle respect. Met waardige ouderenzorg, onderwijs op maat, betaalbaar wonen, sterke lokale gemeenschappen, en welzijn in overvloed.


En weet je, het gaat bijlange niet zo slecht met de natuur als ons wordt voorgesteld. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de kostbaarheid van onze natuur, er wordt steeds minder pesticiden gesproeid, zelfplukboerderijen boomen, gazons worden meer en meer permacultuurtuinen, de steden kennen meer en meer groene plaatsen en geveltuintjes en projecten rond circulaire economie, en heel wat diersoorten komen wel degelijk razendsnel terug in onze contreien, in tegenstelling tot wat veel media ons momenteel willen wijsmaken. Het kan en moet beter, maar laat het ons alsjeblieft menselijk houden. En laten we misschien beginnen met het voldoende ondersteunen van onze jongsten, oudsten, armsten en kwetsbaarsten. Want hun stem wordt amper gehoord.


Dat moest er even uit.

PS: voor wie verder wil onderzoeken in hoeverre het Oostvlaamse klimaatbeleid eigenlijk gestroomlijnd wordt van bovenaf, en mooi inpast in een Noordatlantische visie op klimaatbeleid (grotendeels uitgestippeld door het grootkapitaal), kan hier misschien starten.

* De miljarden EU coronasteun aan de lidstaten sluisde volgens mij ook heel wat 'klimaatfondsen' door, die specifiek moesten worden ingezet door lokale besturen. In Vlaanderen is dat o.m. het Lokaal Klimaat- en Energiepact van 4 juni 2021.

* Oost-Vlaanderen schreef hier op in en ondersteunt lokale besturen.

* Lokale besturen zijn verplicht zich hiervoor in te schrijven in het Burgemeestersconvenant 2030 van het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap VEKA.

* Een overzicht van wat Europese financieringsmechanismen vind je hier.

Comments


bottom of page